REGULAMIN PROMOCJI

„50% zniżki na jeden abonament internetowy CHEELOO”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „50% zniżki na jeden abonament internetowy CHEELOO” jest Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Dębicy, przy ul. Paderewskiego 2, 39-200 Dębica, dalej zwany CHEELOO.

  1. Zasięg Promocji ogranicza się do Biura Obsługi Klienta (przy ul. Paderewskiego 2)

  2. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 15.08.2017 do 31.12.2017 roku.

    Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja dotyczy nowego abonenta firmy CHEELOO, który spełni łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji zawrze umowę z CHEELOO na abonament internet światłowodowy STANDARD (100MB), KOMFORT (150MB) lub ULTRA (200MB lub internet radiowy,
b) „polubi” stronę Facebook CHEELOO (Cheeloo Szybki Internet) oraz wpisze opinię na temat usług firmy CHEELOO, na tejże stronie.

2. Promocja dotyczy dotychczasowego abonenta firmy CHEELOO, który w okresie trwania Promocji „polubi” stronę Facebook CHEELOO (Cheeloo Szybki Internet) oraz wpisze opinię na temat usług firmy CHEELOO, na tejże stronie.

3. Po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 1 lub 2, abonent ma możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 50% na jeden abonament internetowy, na kolejny okres rozliczeniowy

3a. Maksymalna kwota udzielonego rabatu nie może być wyższa niż 50zł.

3b. W przypadku posiadania przez klienta kilku abonamentów, rabat 50% przysługuje na najtańszy. 

4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny abonamentu aktualnie obowiązującej.
5. Rabat 50% na abonament internetowy może być udzielony tylko jednorazowo dla danego abonenta.

6. W przypadku cofnięcia „polubienia” w okresie trwania promocji dla abonenta (tzn. okresu rozliczeniowego) na który została udzielona promocja, abonent zostanie obciążony 50% kwotą abonamentu przy kolejnym okresie rozliczeniowym.
7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika CHEELOO, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
8. Każdy abonent, biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem (dostępnym na stronie www.cheeloo.net oraz Biurze Obsługi Klienta firmy CHEELOO w Dębicy, przy ul. Paderewskiego 2) i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

page1image17536 page1image17696 page1image17856 page1image18016 page1image18176 page1image18336 page1image18496

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.cheeloo.net oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.