Polityka prywatności

Cheeloo, a Państwa prywatność

Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy Sp. J. Z, ul. Paderewskiego 2, 39-200 Dębica (dalej Cheeloo) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa Dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Cheeloo wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów firmy Cheeloo. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Cheeloo.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Czym są „Dane osobowe”?

Z myślą o zachowaniu wysokich standardów ochrony prywatności stosujemy szeroką interpretację pojęcia Danych osobowych, które definiujemy jako dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej, w tym pracownika lub konsumenta, obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i historię płatności. W odniesieniu do naszych klientów korzystających z usług internetowych oraz dekoderów, Dane osobowe obejmują także informacje o ruchu, lokalizacji oraz adresach IP.

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • - Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, datę urodzenia, płeć, a także inne Dane kontaktowe pozyskiwane bezpośrednio od klienta.
 • - Informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury oraz informacje przekazywane przez Państwa w przypadku udziału w konkursach albo kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 • - Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług.
 • - Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych produktów i usług, przykładowo korzystania z naszych usług telefonicznych, internetowych i telewizyjnych , odwiedzania naszych stron internetowych.
 • - Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł albo agencji analiz zdolności kredytowej. Możemy także gromadzić przekazywane przez Państwa Dane osobowe innych osób, na przykład gdy kupują Państwo nasze produkty dla innej osoby.

Do czego wykorzystywane są Dane osobowe?

Gromadzimy informacje o klientach ze względu na charakter naszych usług i produktów. Zależy nam, aby nasze produkty i usługi były proste, spersonalizowane i niezawodne. Nieustannie szukamy sposobów udoskonalania naszych usług i produktów oraz maksymalnego dopasowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. Dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach):

 • - Aby dostarczać produkty i świadczyć usługi. Wykorzystujemy Dane kontaktowe, Informacje o koncie użytkownika oraz Informacje o usługach, aby kształtować i dostarczać nasze usługi i produkty, a także w celach administracyjnych i do zarządzania konkursami adresowanymi do naszych użytkowników. Czynności te obejmują świadczenie usług, wsparcie techniczne, aktualizację sprzętu i oprogramowania, fakturowanie, pobieranie opłat oraz sprawdzanie zdolności kredytowej.
 • - Aby udoskonalać nasze produkty i usługi. Możemy wykorzystywać Ogólne informacje o użytkowaniu do identyfikacji obszarów wymagających udoskonaleń
 • - Aby prezentować nowe produkty i usługi. Możemy się z Państwem kontaktować odnośnie planowanych unowocześnień naszych produktów i usług oraz promocji, które mogą Państwa zainteresować.
 • - Aby umożliwić zakup towarów i usług od naszych Partnerów handlowych.
 • - Aby zarządzać naszą wydajnością. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do zbierania opinii np. o naszych produktach i usługach, pracy naszego Działu Obsługi Klienta oraz wydajności naszych służb konserwatorskich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje związane z Państwa użytkowaniem i dostępem do naszych produktów i usług w celu zarządzania ruchem, obsługą klienta oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych produktach i usługach.
 • - Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do Danych Osobowych.
 • - Inne zastosowania. W celach badawczych lub innych uzasadnionych celach biznesowych możemy wykorzystywać anonimowe lub zbiorcze informacje do opracowywania raportów i analiz dotyczących rodzajów treści i/lub reklam, które są oglądane lub pomijane.

Komu możemy udostępniać Dane osobowe?

Cheeloo pragnie chronić Dane osobowe. W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów możemy w stosownych przypadkach udostępniać Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim, w tym stronom trzecim z krajów spoza Unii Europejskiej i Szwajcarii, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się od przepisów Unii Europejskiej i Szwajcarii.
Pracownicy Cheeloo. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
Partnerzy handlowi. Gdy zdecydują się Państwo wziąć udział w ofertach specjalnych albo transakcjach zapewnianych przez naszych Partnerów handlowych, w stosownych przypadkach możemy udostępniać Państwa Dane osobowe takim Partnerom Handlowym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Do czego wykorzystujemy Dane osobowe?”
Nabywca naszej spółki. Jeżeli inna spółka nabędzie Cheeloo albo nabędzie aktywa Cheeloo, które składają się z albo obejmują Państwa Dane osobowe, spółka ta stanie się posiadaczem Danych osobowych zgromadzonych przez Cheeloo i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Państwa Danych osobowych, zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki.
Inne strony trzecie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez Cheeloo w celu zapewnienia nam usług i produktów. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe agencjom analizującym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym. Mogą zaistnieć przypadki, kiedy będziemy prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych organom władzy lub innym stronom trzecim.

Jak chronimy Dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chroni
Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej sieci, infrastruktury oraz systemów informacyjnych. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi lub dostarczanego produktu. Rozwiązania te mogą obejmowa
między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Przechowujemy Dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizowa
cele, dla których te Dane osobowe zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.